Hiển thị một kết quả duy nhất

Sản  phẩm  đồng  hồ  nước  được công ty  chúng  tôi  nhập khẩu  tại malaisia  có  giấy  tờ  đầy  đủ  CO CQ Tờ  khai hải  quan  tất  cả  đều  có  bản  gốc  đối  chiếu  đối  vớ  tùng  lô hàng

08 1800 9069